Skillnaden jämfört med kapitaltäckningskraven är att tillgångarna inte riskviktas vilket innebär att banken måste hålla lika mycket kapital för alla exponeringar oavsett exponeringarnas risk.

Finansinspektionen har idag ingen avsikt att genomföra krav på ett soliditetsmått för svenska banker förrän kravet träder i kraft inom EU.