• Skatten reduceras för företag, och privatpersoner, som investerar i maskiner och inventarier under 2021. De kan begära en skattereduktion på 3,9 procent på anskaffningsvärdet i sin deklaration.
  • Arbetsgivaravgifter för ungdomar (19–23 år) föreslås sänkas till 19,73 procent under två år. Den lägre arbetsgivaravgiften gäller för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per kalendermånad.
  • Växa-stödet, som innebär att enmansföretagare utan anställda kan få tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift när de anställer en person, föreslås nu utökas till att omfatta två personer.
  • FoU-avdragen utökas och tidsgränsen för lägre arbetskostnader för utländska experter (expertskatt) förlängs.
  • Investeringsstödet för att bygga hyresrätter och studentlägenheter utökas. Stödet är statligt och kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av fastigheter som ska upplåtas till hyresrätt.
  • Rutavdraget utvidgas. Taket höjs och nya tjänster läggs till. Samtidigt föreslås att en skattereduktion för gröna investeringar som privatpersoner gör i till exempel solceller införs.
  • Omställningsstödet förlängs inte enligt förslagen i budgetpropositionen. Dock har regeringen avsatt 3,5 miljarder kronor i budgeten för utbetalning av omställningsstöd till både aktiebolag och enskilda firmor under 2021. Nuvarande regler för stöd vid korttidspermitteringar som togs fram i våras upphör att gälla efter den 31 december 2020.   

- Många av förslagen är tillfälliga och det är osäkert vad som kommer att hända efter 2023. Att det finns en risk för höjda kostnader efter tillfälliga skattelättnader kan man inte bortse ifrån, säger Jörgen Kennemar, som är seniorekonom och analytiker på Swedbank.

Mer om budgetpropositionen för 2021