Fallet i konjunkturindikatorn tilltog under mars och april när coronapandemins effekter på näringslivet blev allt mer tydliga. Störst nedgång är det i företagens orderingång och omsättning. Transport, hotell och restaurang är de branscher som utvecklats svagast det senaste året.

Dystra konjunkturutsikter

Även företagarnas förväntningar på det kommande året blev allt dystrare under våren och konjunkturindikatorn föll till samma låga nivåer som under lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Mest pessimistiska är företagarna inom tjänstesektorn.

Konjunkturnedgången ökar pressen på lönsamheten

Svagare konjunktur och en ökad priskonkurrens bidrar till att fler företagare upplever att lönsamheten i företaget minskar. Enligt deras egna bedömningar förväntas det bli än mer utmanande det närmaste året. Drygt vart tredje företagare räknar med en försämrad lönsamhet och mest pessimistiska är hotell- och restaurangföretagarna, bland dem tror hälften att lönsamheten kommer backa.

 

Expansionsmöjligheter finns men många företag upplever kapacitetsbrister

Trots en svagare konjunktur uppger drygt en tredjedel av företagarna att de tvingats tacka nej till order under det senaste året på grund av att de redan har fullt upp eller att de saknar medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt finns det en viss optimism. Sex av tio företagare anser att de har goda möjligheter att växa. Mest optimistiska var företagen inom tillverkning, byggverksamhet och företagstjänster. Men det finns även tillväxthinder. Främst är svårigheterna att hitta rätt personal men även tuff konkurrens påverkar dem.


Läs Småföretagsbarometern 2020

Digitalt seminarium

Ta del av de viktigaste insikterna i rapporten, lyssna på riksdagspolitiker som kommenterar läget och företagarnas egna frågor.

Digitalt seminarium (YouTube)