Coronapandemin har slagit hårt mot svenskt näringsliv. I undersökningen som omfattar storföretag inom tillverkningsindustrin och privat tjänstesektor, uppger 45 procent av företagen att pandemin har haft en negativ effekt på företagets försäljning under årets första kvartal. I tjänsteföretagen har drygt hälften sett en nedgång i försäljningen, i tillverkningsindustrin var motsvarande siffra 40 procent.


En tredjedel av företagen anser att försäljningen ännu inte har påverkats, men att riskerna för en nedgång har ökat. Det snabba förloppet och osäkerheten kring smittspridningen kan ha bidragit till att knappt var femte företag (18,5 procent) var osäker på, eller inte visste hur coronaviruset covid-19 har påverkat företagets försäljning.


Många företag har ändrat sina produktionsplaner

En tredjedel av företagen i undersökningen har reviderat ned sina produktionsplaner för det närmaste halvåret på grund av coronapandemin, medan hälften anser att den inte har påverkat deras uppsatta produktionsmål.


- Det kan tyda på att företagen redan har tagit höjd för coronavirusets effekter i sina produktionsplaner, vilket är positivt. Men det kan också vara så att de växande utmaningarna med coronapandemin för näringslivet ännu inte hunnit beaktats. Det kan alltså finnas en risk för att produktionsplanerna kommer att revideras ned längre fram. Detta bekräftades även i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för april, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.


Längre leveranstider

Ett omfattande globalt underleverantörsnät har byggts upp i svenskt näringsliv under flera decennier. Det har tryggat produktionen, men det kan också öka sårbarheten vid oväntade händelser. Stängda gränser och begränsade transporter av varor, inte minst i Europa och Kina, innebär problem för många svenska företag att få leveranser från underleverantörer, vilket i sin tur begränsar deras produktionsmöjligheter.


Fyra av tio företag uppger att leverantörernas leveranstider har ökat under det senaste kvartalet. I tjänsteföretagen svarade 43 procent att de ökat jämfört med 36 procent i tillverkningsindustrin.


- Längre leveranstider är normalt sett ett tecken på en ökad efterfrågan men nu är det snarare ett bristande utbud på varor och tjänster som orsakat detta. Dock har flera länder börjat lätta på restriktionerna, vilket kan bidra till kortare leveranstider igen, säger Jörgen Kennemar.