Om bolaget
Fastpartner äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på expansiva orter. Ca 85 procent av hyresintäkterna kommer från Storstockholmsområdet och fastighetsbeståndet består av drygt 200 fastigheter med ett värde om ca 27 miljarder kronor. För att främja fortsatt tillväxt och stärka sin rating genomför bolaget en nyemission och noterar bolagets D-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet till allmänheten i korthet
Anmälningsperiod: 3 - 11 december 2019 kl. 17:00
Erbjudandepris: Inom prisintervallet 84 – 88 kronor per D-aktie

Minsta post: Minsta teckningspost är 130 D-aktier därutöver i jämna poster om 10-tal D-aktier upp till 12 490 D-aktier (de som anmäler sig för teckning av fler än 12 490 D-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet en teckningskurs om 84 - 88 kronor motsvarar det en minsta investering om 10 920 – 11 440 kronor

Viktiga datum
Besked om tilldelning och fastställande av pris beräknas ske den 13 december 2019. Likviddag är den 17 december 2019. Första dag för handel är den 13 december 2019 på Nasdaq Stockholm. D-aktierna bokas på anvisad värdepappersdepå eller VP-konto och finns tillgängliga för handel omkring 17 december 2019. I det fall förvärvaren önskar kunna handla med sina D-aktier första handelsdagen ska likvida medel för betalning av tilldelade D-aktier finnas disponibelt på likvidkontot hos Swedbank eller sparbank senast på tilldelningsdagen den 13 december 2019 kl. 01:00. En reservering av likvid på förvärvarens likvidkonto kommer att göras och förvärvarens tilldelade D-aktier blir tillgängliga för handel. På likviddagen kommer den reserverade likviden att debiteras kontot.

Som kund i Swedbank eller sparbank kan du teckna dig i erbjudandet via internetbanken, appen, kundcenter privat/företag (personlig service), personlig mäklare, din rådgivare eller närmsta Swedbank eller sparbankskontor.

Ta del av erbjudandet, villkor och risker på Aktiellt eller Swedbanks prospektsida. På Aktiellt kan du även ta del av en intervju med VD, Sven-Olof Johansson.