Samtliga kunder som berörs av EMIR ska ha en kundkategori. Kategorin påverkar rapportering, clearingkrav och riskhantering för företaget.

 • Finansiella motparter (FC) ex. banker, försäkrings-, fond- och värdepappersbolag.
  FC som ligger över clearingtröskeln kategoriseras som FC+
  FC som ligger under clearingtröskeln kategoriseras som FC-
 
 • Icke-finansiell motpart (NFC): övriga företag som inte är FC.
  NFC som ligger över clearingtröskeln kategoriseras som NFC+
  NFC som ligger under clearingtröskeln kategoriseras som NFC-

Läs mer om clearing och clearingtröskeln på sidan Clearing.

Den 17 juni 2019 trädde en ändringsförordning till EMIR, EMIR REFIT, i kraft. De främsta nyheterna i denna ändringsförordning är;

 • Finansiella motparter är rapporteringsskyldiga för icke-finansiella motparter under clearingtröskeln, NFC-, se nedan om rapportering.
 • Ändring av clearingkravet och metoden för att beräkna om ett företag ligger över eller under clearingströskeln. Se nedan om Clearing.

Undantag från utbyte av säkerheter för koncerninterna bolag

Swedbank har erhållit undantag enligt EMIR artikel 11 p.6 från att utbyta säkerheter för icke-clearade derivat mellan koncerninterna bolag.

Undantag gäller följande koncerninterna motparter:

 • Swedbank Hypotek AB
 • Swedbank AS (Estland)
 • Swedbank AS (Lettland)
 • Swedbank AB (Litauen)